MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

 

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

Madde 1

Bu yönetmeliğin amacı, mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

 

Madde 2

1. Bu yönetmelik, mesafeli sözleşmelere uygulanır.

2. Bu “yönetmelik”in hükümleri;

A) Finansal hizmetler,
B) Otomatik makineler aracılığıyla yapılan satışlar,
C) Halka açık telefon vasıtasıyla telekomünikasyon operatörleriyle bu telefonun kullanımı,
D) Bahis, çekiliş, piyango ve benzeri şans oyunlarına ilişkin hizmetler,
E) Taşınmaz malların veya bu mallara ilişkin hakların oluşumu, devri veya kazanımı,
F) Konut kiralama,
G) Paket turlar,
H) Devre mülk, devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti ve bunların yeniden satımı veya değişimi,
J) Yiyecek ve içecekler gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya iş yerine götürülmesi,
K) 5. maddenin 1. fıkrasının a, b ve d bentlerindeki bilgi verme yükümlülüğü ile 18. ve 19. maddelerde yer alan yükümlülükler saklı kalmak koşuluyla yolcu taşıma hizmetleri,
L) Malların montaj, bakım ve onarımı,
M) Bakım evi hizmetleri, çocuk, yaşlı ya da hasta bakımı gibi ailelerin ve kişilerin desteklenmesine yönelik sosyal hizmetler ile ilgili sözleşmelere uygulanmaz.

 

Dayanak

 

Madde 3

Bu yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 48. ve 84. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

Madde 4

1. Bu yönetmelik’in uygulanmasında;

A) Dijital içerik: Bilgisayar programı, uygulama, oyun, müzik, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü veriyi,

B) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

C) Kalıcı veri saklayıc